972 89 20 31
Informació: 972 89 20 31
Emergències: 972 145 087
Reserves: 932 041 041

ca

Tens dubtes? 

Preguntes freqüents

Si encara tens dubtes, contacta amb atenció al client al 972 892 031 o bé per email a [email protected].

Resolem els teus dubtes

Preguntes freqüents
Tria una categoria
 • Totes (27)
 • Activitats (6)
 • Serveis (20)
 • Estació (22)
 • Actualitat (1)
 • Reserves (9)
 • 1. Condicions d'ús dels forfets de temporada

  CONDICIONS GENERALS D’ADQUISICIÓ I ÚS FORFETS DE TEMPORADA DE LA MOLINA

   

  1. L'adquisició del forfet de temporada dóna dret al seu titular a la utilització de les instal·lacions que es trobin obertes al públic, i obliga a complir amb les normes de funcionament i seguretat internes de l’estació i de la que sigui d’aplicació, incloent les directrius i instruccions d’FGC i del personal de l’estació.

   

  2. Per l’adquisició del forfet de temporada el titular n’haurà de presentar obligatòriament la documentació que permeti acreditar les dades personals següents (DNI, NIE o passaport). En relació a les condicions que apliquen segons l’edat, es tindrà en compte la que derivi, en el moment de l’adquisició del forfet, al document d’acreditació indicat anteriorment.

   

  Franges d'edat: 

   

  • MENORS: de 0 a 6 anys inclosos
  • INFANTILS: de 7 a 11 anys inclosos
  • JÚNIORS: de 12 a 14 anys inclosos (*)
  • ADULTS: de 15 a 64 anys inclosos
  • VETERÀ I: de 65 a 74 anys inclosos
  • VETERÀ II: a partir de 75 anys

             (*) En les promocions que disposin d’aquesta franja d’edat. Per la resta, es considerarà Adult a partir dels 12 anys Inclosos.

   

  3. Per poder accedir a qualsevol oferta per edats o modalitats serà obligatòria la presentació prèvia de la documentació que acrediti el compliment de les condicions que indiqui FGC. De forma general, i sens perjudici d’acreditacions complementàries que FGC pugui requerir:

  - Clubs: Acreditació que el titular n’és soci. FGC en podrà exigir complementàriament la presentació de documentació que n’acrediti la vigència d’aquesta condició a la data d’expedició del forfet.

  - Família nombrosa: Llibre de família o documentació equivalent considerada com a suficient per FGC.

  - Residents: Certificats d’empadronament i documentació addicional que requereixi FGC.

  - El titular pot informar-se de totes les ofertes o descomptes especials per a diferents col·lectius que ofereix FGC, quan els seran comunicats els requeriments i acreditacions particulars necessàries per a la seva obtenció.

   

  4. FGC no emetrà cap forfet de temporada sense que prèviament hagin estat comprovades les dades personals i s’hagi acreditat complir amb les condicions per beneficiar-se de les ofertes o descomptes aplicables, així com s’acrediti el pagament del preu a través de qualsevol dels canals que FGC posa a disposició dels clients.

   

  5. Serà responsabilitat del client informar-se prèviament de les ofertes o descomptes que puguin ajustar-se i aplicar-se als seus condicionants personals o particulars. FGC no s’obliga a realitzarà reemborsament, total o parcial, motivat pel desconeixement del client de l’existència de descomptes o ofertes aplicables en el moment de l’adquisició, com tampoc com a conseqüència de publicacions d’ofertes especials posteriors a l’adquisició que en poguessin resultar més avantatjoses. L’adquisició del producte comporta el coneixement per part del client de les condicions d’aplicació, abast i les relacionades amb el seu ús, vigència, etc.

   

  6. El preu del forfet inclou l’Assegurança Obligatòria de Viatgers (AOV) i IVA aplicable equivalent al 10%. El preu del forfet de temporada NO inclou cobertura d’assegurança per accidents a pistes o ocorreguts a les instal·lacions de l’estació, excepte dels ocasionats directament per remuntadors (AOV) quan així estigui acreditat (en aquest supòsit s’exclouen expressament aquells derivats del mal ús per part del client de remuntador o aquells produïts per negligència, descuit o siguin imputables al client). Serà responsabilitat del titular del forfet o persona que en requereixi l’assistència d’FGC o de tercers abonar l’import dels serveis i danys produïts a l’estació o els seus béns o persones, amb excepció dels supòsits indicats anteriorment, o en el seu cas, contractar una pòlissa d’accidents personals particulars que en donin cobertura en cas d’accident a les instal·lacions d’FGC a La Molina.

   

  7. El forfet és personal i intransferible, estant prohibida la seva revenda o cessió. La cessió, revenda, manipulació del suport, ús inadequat, o incompliment de les obligacions del titular o portador, és considerat un acte fraudulent del titular, i en el seu cas, del portador si n’és distint. Sense perjudici de les accions legals que pugui emprendre FGC contra el titular, el portador si n’és distint, per ús fraudulent o incompliment dels deures i obligacions que n’assumeix com a portador o titular, en comportarà la retirada immediata del suport/forfet per part del personal d’FGC, o en el seu cas, el bloqueig automàtic del forfet per accedir a les instal·lacions d’FGC, sense que el titular en pugui exigir cap mena de compensació o indemnització. En aquest casos, FGC podrà, addicionalment, aplicar una penalització consistent en la prohibició de beneficiar-se durant dues temporades següents de qualsevol tipus de promoció especial que s'ofereixi en qualsevol estació del grup FGC, així com qualsevol altra relacionada amb l’ús de les pistes, de forma proporcional als fets produïts.

   

  8. El titular resta obligat a mostrar i acreditar la seva condició de titularitat, així com la documentació que n’acrediti beneficiari de l’oferta assignada, tantes vegades com li sigui requerit per personal d’FGC dintre les seves instal·lacions.

  FGC es reserva el dret de realitzar els controls interns de validació que considerin oportuns, els quals podran incloure enregistraments d’imatges destinats a tal efecte, i podent exigir la presentació del DNI, o de qualsevol altre document oficial que permeti la identificació del titular, amb la finalitat d'evitar un ús fraudulent o de garantir el compliment de les obligacions assumides pel client en l'adquisició del forfet. En aquest sentit, l’adquisició del forfet comporta, com s’ha indicat, l’acceptació d’aquestes condicions.

   

  9. FGC no realitzarà el reemborsament, total o parcial, de l’import del forfet de temporada adquirit, per cap motiu o contingència, especialment per condicions de la neu, que n’impedeixin o en limitin l’ús del forfet en el seu domini, independentment de la temporalitat de l’afectació o contingència.

  FGC només n’avaluarà possibilitat de compensar al titular amb l’emissió d’una invitació per a la propera temporada d’hivern a la de l’adquisició del forfet, en el supòsit que el titular pugui acreditar, abans del 10 de gener de la temporada en curs, contingència personal que eventualment incapaciti físicament per la pràctica de l’esquí (malaltia o accident), o a la finalització de la temporada i a petició de l’interessat, es comprovi que el titular no hagi fet ús del forfet de temporada. FGC avaluarà cada cas concret, determinant, al seu criteri i d’acord amb les condicions de cada supòsit, si és procedent aplicar aquesta mesura.

   

  10. Pèrdua, robatori, deteriorament o oblit del forfets de temporada:

  - Robatori o pèrdua del forfet. Serà responsabilitat del client titular informar a FGC del fet ocorregut de forma immediata a la seva detecció, en aquests casos, FGC podrà, al seu criteri i atenent a les condicions del cas concret, procedirà a bloquejar-ne el seu ús a fi d’evitar-ne ús fraudulent. FGC n’expedirà un duplicat amb un cost de 30,00€ prèvia presentació de la preceptiva denúncia de pèrdua o robatori a les corresponents autoritats policials.

  - Deteriorament del forfet. S'expedirà un duplicat contra el lliurament del original deteriorat i inoperatiu amb un cost de 30,00€.

  - Oblit del forfet per al dia d’esquí. En el cas que eventualment el titular s’oblidi el forfet de temporada per al dia d’esquí, aquest haurà de dirigir-se a les Oficines Centrals de l’estació, notificar el fet ocorregut, i abonar l’import del forfet de dia, segons PVP vigent i modalitat del forfet de temporada adquirit. El client disposarà de 15 dies per personar-se a les Oficines Centrals, i aportant el tiquet de compra del forfet de dia i el seu forfet de temporada, es procedirà a comprovar l’ús del forfet de temporada, en el cas que s’evidenciï que el forfet no ha estat utilitzat pel dia que en motivava la incidència, li reemborsarà l’import del forfet de dia que va adquirir. El forfet de temporada s’haurà d’haver comprat a l’estació de La Molina.

   

  11. El titular del forfet reconeix i assumeix en tot cas els riscos que es deriven de la pràctica esportiva de l’esquí i, en general, de tots aquells danys personals o materials que es produeixin en el desenvolupament de l’activitat, ja sigui per l’ús dels remuntadors, per les pistes d’esquí o altres instal·lacions o dependències complementàries. El titular del forfet es responsable dels seus actes i omissions, així com de les actuacions o conductes negligents que posin en risc la seva integritat física o de tercers, i que no hagin previst les pròpies les pròpies limitacions físiques per a la pràctica de l’esport o les inherents al nivell d’esquí personal.

   

  12. El comportament inadequat o de les normes bàsiques d’utilització de les instal·lacions que a criteri d’FGC posi en risc al propi titular o a tercers, així com l'incompliment de les instruccions, advertiments i senyalització d’FGC, facultarà al personal de l’estació per procedir a la retirada del forfet (o bloqueig en el seu cas), tot això sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en les que addicionalment hagués pogut incórrer.

   

  13. L'esquí fora de pista, en pista tancada o no abalisada i senyalitzada per FGC, o contra les advertències o instruccions en matèria de seguretat o l'ús adequat del forfet, pot comportar la retirada o bloqueig automàtic d’aquest, i en qualsevol cas eximeix a FGC de qualsevol responsabilitat.

   

  14. És facultat de l’estació determinar les dates i horaris d'obertura i de tancament de les seves instal·lacions tenint en compte les circumstàncies tècniques i meteorològiques existents i les condicions de seguretat, així com qualsevol altres causes que puguin afectar el desenvolupament de l'activitat.

   

  15. El tancament total o parcial de l'estació, les interrupcions o la limitació total o parcial d'ús de pistes i remuntadors deguda a causes tècniques, meteorològiques o de qualsevol altra naturalesa no donaran dret a compensació.

   

  16. El plànol de pistes, o qualsevol informació en el suport o canal de distribució que determini FGC té un valor merament indicatiu i orientatiu, en especial en allò que fa referència a l’obertura o tancament total o parcial de l’estació d’esquí i de les seves instal·lacions. Serà responsabilitat del client informar-se convenientment de les condicions d’ús i meteorològiques, així com de les  actualitzacions puntuals, relacionades amb l’obertura, tancament i estat de les instal·lacions que pugui emetre FGC prèviament a l’inici de l’activitat.

   

  17. En cas de contradicció entre la informació del comunicat de pistes, la proporcionada per qualsevol altre mitjà i la senyalització en pista, prevaldrà sempre la prohibició d’accés o la indicació que sigui més restrictiva en cada cas.

   

  18. Per a realitzar qualsevol reclamació o incidència en relació amb el forfet  el titular haurà dirigir-se a les Oficines Centrals i d’Atenció al Client de l'Estació d'esquí de La Molina, o al correu electrònic d’atenció al client [email protected]

   

  19. L'adquisició del forfet implica el coneixement i acceptació d’aquestes condicions.

  La resolució de les incidències i/o contingències que registrin els titulars d’un forfet ALP2500 restaran en són assimilables, si bé subjectes a la validació i acceptació prèvia de l’estació d’esquí de Masella.

   

  *Qualsevol canvi o errada en aquest document, prevaldrà la informació donada pel personal de l’estació de La Molina

   

 • 2. Localització de l’estació i com arribar

  L'Estació de la Molina es troba a la comarca de la Cerdanya dins el municipi d'Alp. És una estació accessible amb transport públic (tren i autobús). Trobareu la informació concreta dels itineraris amb vehicle particular i transport públic, així com mapes de situació i més informació concreta a ubicació.

 • 3. Quins són els horaris de l’estació i de les oficines d’atenció al client?

  L'estació d'esquí de La Molina obre els remuntadors al públic a les 9.00 h i tanca a les 16.30 h. Per a més informació concreta consulteu els horaris.

 • 4. Hi ha oficina d’objectes perduts?

  Per dipositar o sol·licitar els objectes perduts a l'estació de la Molina caldrà que els clients es dirigeixin a les Oficines Centrals de l'estació, a l'edifici del Telecabina - cota 1700. Per consultes poden trucar al telèfon d'atenció al client 972 89 20 31 o bé contactar per correu electrònic a [email protected]

 • 5. On es troben les oficines centrals?

  Les oficines centrals de la Molina es troben a l'Edifici del Telecabina - Alp 2500; a la cota 1700 de l'estació en el punt d'accés del telecabina.

 • 6. Es pot accedir a l’estació amb transport públic?

  A l'estació d'esquí de La Molina s'hi pot accedir en transport públic (tren i autobús). Trobareu la informació completa a l'apartat de serveis.

 • 7. És possible llogar roba tècnica per esquiar? On?

  Si, La Molina ofereix un servei de lloguer de roba, que inclou el material "tou" necessari per esquiar o fer snow: roba tècnica de neu i guants. Trobareu la informació completa a lloguer de roba.

 • 8. On puc comprar el meu forfet de La Molina o Alp 2500?

  Es poden adquirir els forfets de la Molina i Alp2500 físicament a qualsevol de les taquilles de l'estació de la Molina (Alabaus, Roc Blanc, Pista Llarga, Font Canaleta, Alp 2500 - Taquilla Central).

   

  També es podrán adquirir online els forfets de La Molina (no Alp2500) a través del següent enllaç recarrega.lamolina.cat

   

 • 9. Existeix un forfet exclusiu per a debutants?

  Sí existeix un forfet exclusiu per a debutants que dóna accés a les zones especifiques per a la iniciació a l'esquí i als remuntadors que hi donen servei. Es pot adquirir a qualsevol de les taquilles de l'estació de la Molina. Més informació a reserves de forfets.

 • 10. Existeix un forfet específic per a les zones de freestyle?

  No hi ha un forfet especific per les zones de freestyle, només un de debutants que dóna accès als Telecadires de Pista Llarga, Trampolí i cintes Johan Cruyff i debutants Pista Llarga. Es pot adquirir a qualsevol de les taquilles de l'estació de la Molina. Més informació a reserves.

 • 11. Què és un forfet recarregable i com puc adquirir-lo?

  Si encara no tens el teu forfet recarregable només has d'adreçar-te a les oficines centrals de La Molina (a la part baixa de l'edifici Telecabina) i adquirir-ne un. El cost d'aquest suport és d'1 euro i no té data de caducitat. Un cop disposis de la targeta recarregable, només has d'accedir a la zona de recàrrega recarrega.lamolina.cat i carregar tants forfets de dia o de dies de lliure elecció com vulguis. Un cop hagis omplert el formulari i efectuat el pagament, en 30 minuts els forfets estaran carregats a la targeta.

 • 12. Quines són les condicions ús i normativa aplicable als forfets de dia o varis dies La Molina

  CONDICIONS APLICABLES A LES RESERVES I COMPRES VIA COMERÇ ELECTRÒNIC A LES BOTIGUES EN LÍNIA DE FGC


  Oficines de Central de Reserves grup FGC
  Pça de l’estació, s/n
  17534 Ribes de Freser
  Tf: 932 041 041
  Mail: [email protected]

   

  Condicions generals de Reserva i d'Anul.lació
  El fet d'adquirir -o prendre-hi part- d’una reserva a través de les webs del grup FGC, implica l'acceptació expressa per part del consumidor de totes i cada una de les Condicions generals, les quals es consideren automàticament incorporades al contracte sense que sigui necessària la seva transcripció escrita individualitzada.

   

  1. Formalització de les reserves i/o peticions de pressupost:
  Les reserves i/o peticions de pressupost es poden fer a través de la web o per telèfon al 932 041 041 o per correu a [email protected]

   

  2. Forma de pagament:
  Cap reserva no es considera confirmada fins que no estigui pagada al 100% abans de l'entrada en allotjaments externs i el 40% a mode de bestreta en els allotjaments d’Hotel Port Ainé 2000, Alberg Les Estades i Hotel Vall de Núria. Es pot fer amb targeta de crèdit o transferència bancària al compte IBAN ES40 2100 5000 5002 0004 4647. La resta del pagament es durà a terme a la sortida.

   

  3. Lliurament de la documentació i Servei de Receptiu:
  La documentació que acredita la compra és el propi email de confirmació de compra i els bons, sempre que s'hagi efectuat prèviament el pagament del 100% de l'import total dels serveis reservats (40% en els allotjaments de l’Hotel Port Ainé 2000, Alberg Les Estades i Hotel Vall de Núria). En cas contrari, la reserva es considera anul•lada i s'hi aplicaran les condicions establertes a l'apartat referent a les anul•lacions.

  És obligatori entregar el email / bo de confirmació a l’arribada a l’allotjament o al primer servei que hagi contractat.

   

  4. Reemborsament:
  El client pot desistir dels serveis contractats amb dret a reemborsament dels pagaments efectuats tenint en compte les condicions establertes a l'apartat referent a les anul•lacions. No es farà cap devolució per serveis contractats que el client voluntàriament no hagi utilitzat.

   

  5. Prestacions incloses en els preus:
  Com a norma general, s'ha de seguir un criteri estricte de literalitat. Per tant, no s'inclourà tot allò que no estigui específicament detallat com a inclòs en el email de confirmació - bo de reserva enviat al client. Els preus de les webs del grup FGC inclouen l’IVA. No inclou cap tipus d'assegurança, ni les begudes en cap tipus de règim inclòs en el preu, ni la Taxa Turística Catalana dels allotjaments, que es liquiden en el check in de qualsevol establiment d’allotjament.

   

  6. Anul•lacions:
  La cancel·lació és gratuïta, abans de la utilització del bo, i sempre que sigui en una data màxima de fins a 15 dies posteriors a la data de compra. En cas contrari, no és possible cap tipus de cancel.lació. Per a sol·licitar la cancel·lació del bo, cal enviar un correu electrònic a [email protected] indicant el número de localitzador, l’import de la compra i les dades del titular.

   

  7. Responsabilitats:
  FGC ha de respondre davant del consumidor per les obligacions que li corresponen pel compliment dels diferents serveis dels programes contractats a través de la nostra web. Quan els defectes siguin imputables al consumidor, a l'agència venedora o a l'establiment, la responsabilitat descrita en el paràgraf anterior no és procedent. FGC es reserva el dret de modificar o suspendre les activitats programades si per raons de seguretat, segons el criteri d’FGC, és necessari o si per qualsevol altra causa no fos possible la realització. En cas que el consumidor apreciï in situ la no-execució o la mala execució de serveis contractats integrats de l’estada, ha de notificar-ho immediatament al prestador dels esmentats serveis i, en un termini de 48 hores hàbils, a FGC, per tal que es prenguin les mesures pertinents. La no-comunicació a FGC implica que és el consumidor qui ha de provar l'incompliment de l'execució del contracte davant de l'Organització o la Direcció General de Turisme i/o tribunal pertinent, ja que transcorregut aquest termini a FGC li seria impossible comprovar la veracitat de l'al•legació, així com la consecució d'una solució satisfactòria per a totes les parts implicades.

   

  8. Condicions especials per a nens:
  A causa de la diversitat del tractament aplicable als nens, segons l'edat, el tipus d'establiment, tipus de servei, les dates de l’estada, es recomana consultar les condicions de cada establiment i servei.

   

  10. Acceptació de les condicions:
  El fet d'adquirir un dels nostres programes implica l'acceptació per part del consumidor d'aquestes Condicions generals.

   

  11. Empresa

  L'empresa organitzadora i comercialitzadora dels viatges i paquets turístics és FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, amb NIF Q0801576J i amb domicili fiscal a Cardenal Sentmenat 4, 08017 Barcelona actuant com a Agència Majorista de Viatges GCMD - 0000288

   

  12. Protecció de Dades personals

  De conformitat amb el disposat a la "Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal", el client/titular queda informat i autoritza el "registre i tractament de les seves dades personals" en fitxers automatizats que són responsabilitat d'FGC.

  El titular podrà exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització d'acord amb el procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit al departament responsable del fitxer automatitzat: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ref. LOPD c/ Cardenal Sentmenat 4, 08017 - Barcelona o en el número de telèfon: 973 62 76 07 indicant "Atenció de Dades Personals"

 • 13. On puc comprar i recollir el forfet de temporada?

  El Forfets de Temporada La Molina es poden comprar online a través del web o directament a les taquilles de venda de forfets de la pròpia estació. Es pot recollir a qualsevol de les estacions del Grup FGC (La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Vallter 2000). A La Molina el punt de recollida és a l'edifici Telecabina (Cota 1700).

 • 14. On puc comprar el forfet d’Alp 2500?

  El forfet de dia del domini conjunt d'Alp2500 es pot adquirir a qualsevol de les taquilles de l'estació de La Molina o de Masella. En el cas del forfet de temporada d'Alp2500 es pot adquirir a les oficines centrals de les estacions de La Molina i Masella.

 • 15. El forfet de temporada em permet l’accés a les activitats d’estiu i el bikepark?

  No, el forfet de temporada de La Molina permet la utilització específica dels remuntadors i les pistes durant la temporada d'hivern. Tot i així, amb la compra del forfet de temporada s'hi inclouen invitacions per a la utilització de diversos serveis en temporada d'estiu bescanviables a les oficines centrals de la Molina.

 • 16. Què cal fer en cas d’accident a pistes?

  El recomanat en casos d'accidents és senyalitzar el llocon s'ha produït el mateix clavant els esquís a la neu en forma de creu i avisar al servei de pistes al remuntador més proper. En cas de ser un mateix l'accidentat és important protegir-se i abrigar-se. Per a més informació consulteu els consells de seguretat.

 • 17. Què cobreix l’assegurança d’accidents d’esquí?

  Podreu consultar totes les cobertures incloses en l'assegurança que es comercialitza a les taquilles de l'estació en l'enllaç següent: https://www.racc.cat/asseguranca-esqui

   

 • 18. On es troben ubicades les zones per a debutants?

  Les zones per a debutants de la Molina es troben principalment ubicades als sectors de Pista Llarga i Trampolí i de Coll de Pal. Podreu veure'n més informació en el mapa de pistes.

 • 19. Quina és la zona més recomanable per a l’esquí familiar?

  La Molina és en la seva naturalesa una estació amb una important área i serveis destinats a l'esquí familiar. Els sectors de Pista Llarga & Fontcanaleta i Trampolí són perfectes per a l'esquí en familia gràcies a la proliferació de serveis com escoles d'esquí, lloguers de material i establiments de restauració de tot tipus. A més, són àrees solejades i amb bona visibilitat perquè aquells que no esquíen puguin veure de forma senzilla com la resta de la familia gaudeix de la pràctica d'aquest esport. A més, a la zona de Trampoli - Telecabina hi trobem també la major part de les activitats alternatives a l'esquí, que faran de l'experiència d'un dia a la neu en familia quelcom que vindrà de gust repetir.

 • 20. És obligatori l’ús del casc a les pistes?

  L'ús del casc a les pistes no és obligatori però sí molt recomanable pels adults i sobretot, en el cas dels nens; ja que està provat que redueix de forma significativa la possibilitat de patir lesions greus al crani a causa d'un impacte o accident mentre es practiquen esports d'hivern.

 • 21. On es troba l'oficina d'informació de les activitats?

  Per la contractació o informació sobre les activitats, la oficina on haureu d'adreçar-vos és la central, a l'edifici del telecabina - cota 1700.

 • 22. Quines activitats es poden fer en família amb nens petits?

  Les activitats idònies per a fer amb la familia o els nens petits són, apart de la propia pràctica de l'esquí, els descensos en tubbing, les baixades en trineu o els passeigs en telecabina. Podreu consultar les més adients tot fent servir els filtres que figuren a la plana específica d'activitats del lloc web.

 • 23. El meu primer dia a la Molina

  Arribar a la Molina

  L'Estació de la Molina es troba a la comarca de la Cerdanya dins el municipi d'Alp. És una estació accesible amb transport públic (tren i autobús). Trobareu la información concreta dels itineraris amb vehicle particular i transport públic, així com mapes de situación i més información concreta a ubicació.

   

   

  Comprar el forfet

  Podràs comprar el forfet de la Molina a qualsevol de les taquilles dels cinc sectors que donen accés a l'estació

   

   

  Llogar el material

  Al costat de les oficines i taquilla central trobaràs el centre de lloguer de material, on podràs lloguar tot el que necessitis pel que fa a material dur (esquís o snowboard), cascs i també, des d'aquesta temporada 14-15, roba d'esquí.

   

   

  Contractació de classes d'esquí

  A la Molina actualmente hi treballen 8 escoles d'esquí i snowboard.

   

   

  A tenir en compte

  Recomanem que els visitants de la Molina tinguin en compte de dur roba d'abric adaptada a les condicions meteorològiques (tot tenint en compte que a l'alta muntanya el temps és canviant), facin servir ulleres de sol i protectors solars per la pell i respecte de la conducció cal que es duguin cadenes o bé fundes per a les rodes del vehicle (si pot ser amb rodes de contacte) per minimitzar els riscos derivats de la conducció per carreteres de muntanya amb un potencial perill de trobar-hi gel.

   

 • 24. Puc aparcar la meva autocaravana a la Molina?

  Sí, existeix una zona per l'aparcament d'autocaravanes a l'aparcament del sector Telecabina - Alp 2500.

 • 25. Condicions ús de forfets de dia o varis dies de La Molina

  CONDICIONS ÚS FORFETS DE DIA O VARIS DIES LA MOLINA


  1. La targeta, suport del forfet, és propietat de La Molina, el client abonarà independent de la tarifa del forfet, 1€ de dipòsit per la tarja que li serà retornat en retornar aquesta tarja.

   

  2. L'adquisició del forfet dóna dret a la utilització de les instal·lacions que es trobin obertes, amb submissió a les limitacions pròpies de l'oferta:
  a) Forfet 1 dia i varis dies lliure elecció
  b) Forfet debutant, només accés a pistes verdes
  c) Forfet de dies no consecutius, sense data
  d) Forfet 4 hores
  e) Forfet recarregable

   


  3. El forfet de la Molina únicament es podrà adquirir o recarregar a les taquilles de l'estació d'esquí o en els punts habilitados.La càrrega d'un o diversos dies que es realitzi a la targeta tindrà validesa durant la temporada en què s'efectuï la compra, excepte en el cas d'ofertes i promocions especials en què la validesa queda subjecta a les condicions particulars de cada oferta.

  Per exercir el dret d'anul·lació i desistiment de la compra, consulti les condicions específiques al epígraf 26. "Quines són les condicions ús i normativa aplicable als forfets de dia o varis dies La Molina", Apartat 6 - Anul·lacions

   

  4. El forfet i la targeta que constitueix el seu suport és personal i intransferible , estant prohibida la seva cessió i venda i la seva utilització per persones diferents del seu titular.

   

  5. El preu del forfet inclou S.O.V. i IVA . Del preu del forfet està exclosa la quantitat corresponent al pagament d’1€ per l'entrega i adquisició de la targeta que constitueix el seu suport material, que serà de propietat del seu titular i l'ús quedarà subjecte a les condicions de l'oferta, i la prestació complementària de l'assistència sanitària . El preu del lliurament de la targeta inclou l'IVA.

   

  6. Per poder accedir a qualsevol oferta per edats serà obligatòria la presentació prèvia de la documentació que acrediti l'adequació a les condicions de l'oferta (DNI, llibre de família o document oficial equivalent) , segons les condicions particulars que puguin resultar de la menor edat i d'acord amb les següents categories:

   

  • ADULTS: de 15 a 64 anys inclosos
  • JÚNIORS: de 12 a 14 anys inclosos
  • INFANTILS: de 7 a 11 anys inclosos
  • MENORS: de 0 a 6 anys inclosos
  • VETERANS I: de 65 a 74 anys inclosos
  • VETERANS II: a partir de 75 anys 

   

  7. L'edat vindrà referida a la que tingui l'esquiador en el moment d'adquisició del forfet . Quan l'edat de l'esquiador variï durant el període de validesa de la càrrega del forfet s'haurà d'adequar la targeta a la categoria que correspongui a la seva edat real en el moment de la recàrrega.

   

  8. La Molina es reserva el dret de realitzar els controls interns que considerin oportuns (i que podran incloure enregistraments visuals), podent exigir la presentació del DNI. o de qualsevol altre document oficial que permeti la identificació del titular amb la finalitat d'evitar un ús fraudulent de les targetes o de garantir el compliment de les obligacions assumides per l'esquiador per l'adquisició del forfet.

   

  9. El posseïdor de la targeta té el deure de la seva custòdia.

  a) En cas de robatori o pèrdua del del forfet, en la compra de dos o més dies, no es restituirà la fiança. S'estendrà duplicat únicament en el cas en què s’hagi conservat el tiquet “sardineta” i prèvia anul·lació del forfet extraviat i previ pagament de la quantitat corresponent al preu d'adquisició de la targeta (1€). És condició que abans de la seva comunicació de pèrdua no s'hagi detectat la seva falsificació, manipulació o ús fraudulent (ús per persona diferent de seu legítim tenidor)


  b) En cas de deteriorament de la targeta s'expedirà un duplicat contra el lliurament del original deteriorat i sempre previ el pagament del seu preu , llevat que la seva inhabilitat o el seu funcionament defectuós no fos a causa de l’esquiador, en aquest cas se li lliurarà un duplicat sense cap càrrec .

   

  10. Sense perjudici de les accions que pugui exercitar LA MOLINA davant l'esquiador o davant de qualsevol tercer per tal causa, la falsificació, manipulació i l'ús fraudulent comportarà la retirada automàtica de la targeta sense dret a cap compensació i, com penalitat addicional, la prohibició de beneficiar- durant les cinc temporades següents de qualsevol tipus de promoció especial que s'ofereixi en qualsevol estació del grup FGC.

   

  11. Queda expressament prohibida la cessió o revenda de forfets , en aquest cas l'estació procedirà a la seva retirada immediata sense dret a cap compensació, tot això sense perjudici de les accions legals que per aquest motiu puguin exercir davant del esquiador o davant de qualsevol tercer .

   

  12. La manca d'ús dels dies d'esquí carregats a la targeta suport del forfet per causes imputables al seu titular no donarà dret a cap compensació.

   

  13. L'esquiador assumeix en tot cas els riscos personals i materials que es deriven de la pràctica esportiva i, en general, de tots aquells danys que es produeixin al marge del ús dels remuntadors o que, en la seva utilització, siguin deguts a la seva pròpia conducta, negligent o contrària a les instruccions que rebi del personal de l'estació.

   

  14. L'esquí fora de pista , en pista tancada o no abalisada per l'estació, contra les advertències o instruccions en matèria de seguretat o l'ús inadequat de la targeta, pot comportar la retirada de la targeta i eximeix LA MOLINA i a la titular de l'estació d’esquí de qualsevol responsabilitat.

   

  15. El comportament inadequat o perillós, l'incompliment de les instruccions donades pel personal de l'estació i, en general , l'incompliment de les normes d'utilització de les instal·lacions, inclòs el frau en l'ús de la targeta o l'ús d'un forfet inadequat per l'edat de l'esquiador, facultarà al personal de les estacions per procedir a l'expulsió de l'esquiador i a la retirada de la targeta amb pèrdua del dret al forfet i de la fiança , tot això sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en les que addicionalment hagués pogut incórrer .

   

  16. És facultat de l’estació determinar les dates i horaris d'obertura i de tancament de seves instal·lacions tenint en compte les circumstàncies tècniques i meteorològiques existents i les condicions de seguretat, així com qualssevol altres causes que puguin afectar el desenvolupament de l'activitat.

   

  17. El tancament de l'estació, les interrupcions o la limitació d'ús de pistes i remuntadors deguda a causes tècniques , meteorològiques o de qualsevol altra índole no donaran dret a compensació.

   

  18. El plànol de pistes del fullet imprès que distribueix l'estació té un valor merament indicatiu i no informa sobre la concreta obertura o tancament de les pistes en la jornada d' esquí . La informació del pla de pistes s'ha de completar en tot cas pel esquiador amb la que proporcioni el comunicat de neu que s'emet i s'actualitza per a cada jornada , havent de ser consultat a través dels canals que utilitzi l'estació amb aquesta finalitat.

   

  19. En cas de contradicció entre la informació del comunicat de pistes, la proporcionada per qualsevol altre mitjà i la senyalització en pista, prevaldrà sempre la prohibició de accés o la indicació que sigui més restrictiva en cada cas.

   

  20. Per a realitzar qualsevol reclamació o incidència en relació amb la targeta el titular haurà dirigir-se a l'oficina d'atenció al client de l'estació d'esquí, indicant el número de la targeta .

   

  21. L'adquisició del forfet implica el coneixement i acceptació d’aquestes condicions. 

   

  22. Per tal de poder gaudir dels descomptes del forfet recarregable cal presentar el justificant de recàrrega online. 

 • 26. Informació d’ús pràctic per al client en el moment de fer una reserva

  Consultar Central de Reserves del web .

 • 27. M'agradaria treballar a La Molina. Com ho puc fer?

  Les convocatòries de feina de La Molina es publiquen a l'apartat "treballa a FGC" del web corporatiu d'FGC. Si no hi ha cap convocatòria activa, hi podràs enviar el teu currículum vitae i informar-nos del teu perfil i experiència. En cas de que es convoquin noves places de feina per a les quals el teu perfil sigui adequat, contactarem amb tu.

Altres webs de FGC
Reservar a La Molina
Compra / recàrrega forfet
Top
x
Les meves reserves
Introdueixi el número de localitzador i l'email per a consultar la seva reserva i poder cancelar-la o modificar-la.